رابطه میان پدر وپسر

رابطه میان پدر وپسر

رابطه میان پدر وپسر

با سلا م 

در این مقاله نکات تربیتی پدر و پسر خانواده را شرح میدهد 

و چگونگی رفتار پدر با پسر را از بچگی تا نوجوانی توضیح می دهد 

نویسنده اچ هریسون با مترجمی عفت حیدری 

و در 19 صفحه pdf نگارش شده است